Thông tin mã vận đơn
Bill/Booking VNHPH
Tên Tàu CNC BANGKOK - 0YD3PN1PL
Ngày lên tàu Tue, 2023-04-11
Free time 2 days
Số lượng container 2
Dự kiến tàu đến 2023-04-12